Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Generelle Transportvilkår Kjøpsbetingelser og for Norwegian Express As

                                            

Avtalen mellom Norwegian Express As og våre kunder reguleres etter transportvilkår for Norwegian Express As, lov om vegfraktloven og andre gjeldende lovbestemmelser som regulerer transportering av gods i Norge.

 1. Generelle bestemmelser

Norwegian Express As forbeholder seg retten til å forandre produktspesifikasjoner, priser og andre forhold uten forvarsel. Norwegian Express forbeholder seg retten til å avvike fra gjeldende priserlister ved transport for privatepersoner. Kunden har ansvaret for pakking av godset. Riktig vekt, mål og annen påkrevd informasjon skal være i tråd med det som er avtalt og kunden er ansvarlig for det. Dersom opplyste mål og vekt som er grunnlaget for beregning av pris ikke er i samsvar med opplysninger som kunden har oppgitt, Norwegian Express AS forbeholder seg retten til å kontrollere og korrigere til riktig mål og vekt.

Alle våre priser er eksklusiv mva unntatt onlinepriser som bestilles direkte eller som er merket med «inkludert mva».

 1. Utvidet Transporttid

Vi forbeholder oss retten til å utvide transporttiden i forbindelse med påske, sommerferie, jul, nyttår og bevegelige helligdader. Transporttiden i slike tilfeller kan utvides med 1 til 2 dager.

 1. Pris

Alle våre priser er eksklusiv mva og oppgitt i nok(bedrfitskunder). Vi forbeholder oss retten til å justere priser i tråd med våre generelle prisjusteringer. Vi tar frobehold for prisendringer som følge av underleverandørs eller myndighetenes reguleringer. Våre priser inkluderer ikke forsikringer, offentlige avgifter, bompenger, utleggsgebyr, drivstøffstilleg, fergeavgift med mindre det avtales på forhånd og separat. For tjenester som ikke er inkludert i avtalte priser, prises i henhold til gjeldende takster. Kunden skal belastes for ekstraordinære kostnader som Norwegian Express As ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper. Disse tilleggene kan være omkjøringer på grunn av veiarbeid, fergestans, Forcemajeure osv. Alle våre priser for private personer er inklusiv mva. Alle våre priser for bedrfitskunder er eksklusiv mva.

 1. Force Majeure

Er særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge. Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd, terror, mangel på olje eller strøm, trafikkuhell, påkjørsel, pålagte forbud fra myndigheter på grunn av fare, andre uforutsette uhell utenfor partenes kontroll eller partenes underleverandør. På engelsk brukes ofte ”act of god” som fellesbetegnelse på slike hendelser. Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll.  Det er videre krav om at den som rammes av force majeure-hendelsen, ikke kunne forutse hendelsen da han eller hun inngikk kontrakten og heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen og dens konsekvenser. Dersom en slik situasjon oppstår og Norwegian Express AS ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen på grunn av det, fritas Norwegian Express as for sine forpliktelser og ansvar så lenge den ekstra ordinære situasjonen varer.

 1. Selger og Kjøper
  Selger er: Norwegian Express(NGX) AS, Barstølveien 50 F, 4636 Kristiansand, post@nexpress.no, Telefon: 940 22 700. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
 2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss og godkjent. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk/hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet ikke kan leveres innen avtalt tid. Dersom vi ikke kan levere produktet i henhold til bestilling, vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva og når vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 1. Reklamasjon

Reklamasjon skal skje skriftlig eller elektronisk , senest innen 10 dager etter fakturadato. Reklamasjon skal være begrunnet og rettes til fakturanummer og turspesifikasjoner dvs. bestillingsnummer, hente/leveringstidspunkt og andre momenter som er relevant i den forbindelse.

 1. Kjøp med kredittkort og reklamasjon på kredittkort

Normalt reserveres beløpet fra det tidspunktet man bestiller produkter/levering hos oss. Kunden kan bestille våre produkter maks 30 dager i forveien. M.A.O kan kunden gjøre et kjøp(bestille levering/produkt) 30 dager i forveien. For avbestilling av et kjøp må det skje i henhold til våre betingelser. Reservert beløp vil da refunderes i sin helhet dersom avbestillingen skjer i tråd med betingelsene.

For å gjennomføre en reklamasjon hos oss må du kontakte oss på telefon, skriftlig eller elektronisk senest innen 10 dager etter trekk. Kunden må oppgi fullstendig informasjon om kjøpet, kredittkort innehaver, beløp, dato for trekket og begrunnelse for reklamasjon.
I tilfeller hvor du ønsker å reklamere på varer du har mottatt, ikke mottatt eller der du har blitt belastet feil beløp må du alltid først forsøke å løse problemet direkte med oss på telefon 940 22 700. Om problemet ikke blir løst, eller du ikke får kontakt med oss pr telefon, kan du gjennomføre din reklamasjon skriftlig. Vi minner om at det alltid må foreligge dokumentasjon på at saken er forsøkt løst med brukerstedet ved disse reklamasjonene.

Om det er en ukjent transaksjon anbefaler vi at du søker opp transaksjonsteksten på
internett. Dette fordi transaksjonsteksten som brukerstedet sender ut i noen tilfeller kan være misvisende. Om transaksjonen fortsatt er ukjent anbefaler vi at du logger inn påmin sideog sperrer ditt kort før du fullfører din reklamasjon.

 1. Betalingsbetingelser

Fakturaordning skal på forhånd avtales med Norwegian Express As. Dersom dette ikke er avtalt, skal betalingen skje via våre bankterminaler(debetkort) i våre biler eller kontakt(om nødvendig) mot kvittering. Ved avtale, betales oppdrag etter faktura som faktureres fortløpende. Normal kredittid er 10 dager fra fakturadato. Fakturabeløpet skal være Norwegian Express As i hende innen forfallsdato. Ved for sen betaling beregnes renter etter gjeldende satser

(LOV-1976-12-17-100: ”Lov om renter ved forsinket betaling m.m.”)  for betalingsforsinkelser.
Ved fakturering beregner fakturagebyr. Ved for sen betaling krever Norwegian Express As purregebyr for purring eller inkassovarsel. Ved betlingsmisikehold bregnes ikke forfalte fakturaer som forfalte og kan kreves inn sammen med uoppgjorte og forfalte krav.

Norwegian Express As forbeholder seg retten til å motregne sitt tilgodehavende beløp med krav som kunden har mot Norwegian Express. 

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom faktura eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

Fakturabetaling gjelder kun for bedriftskunder og offentlige institusjoner etter kredittgodkjennelse.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest 4 dager før henting(hentedato),  gir oss melding om dette (angrefrist).
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må avbestillingen skje 4 dager før hentedato.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele bestillingen avbestilles.

Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg.

Angreretten gjelder ikke for Express pakker, VIP produktet og Express Stykkgods.

 1. Gebyr og tillegg

Gebyr og tilleggspriser kan man finne på våre hjemmesider www.nexpress.no.

 

 1. Begrensninger

Vi frakter ikke farliggods, våpen, levende dyr, tobakk, verdisaker som penger, kjøle- og varmetrengende gods og materiell.

Kunden er ansvarlig for å informere om innholdet i pakker som transporteres.

 

 1. Vekt og volumberegning

Vår beregningsmetode bygger på godset/pakkens fraktberegningsvekt. Denne fastsettes ut i fra virkeligvekt, volum(Lengde*Bredde*Høyde) og pallaster. Det er alltid den høyeste verdien av disse som tas utgangspunkt i for fraktberegning.

Avsender er selv ansvarlig for å oppgi korrekte mål og vekt. Ved avvik korrigeres og ekstrabeløp faktureres. Virkelig volum og vekt avrundes til nærmeste hele kg elle dm3.

Dersom sendingen er til hinder for at annen last kan samkjøres, vil den totale lasteplassen i bilen legges til grunn for fakturering og beregning av pris.

 1. Bomtur, annengangs levering og retur

Ved bomtur, annen gangs levering og eller retur, vil ekstra kostnader tilkomme. Den som har bestilt henting gjøres ansvarlig og faktureres for tilleggskostnader. Leveringsfrist for Express pakker 1-2 virkedager, for Stykkgods 1-3 virkedager. Vi kan endre disse oppsatte fristene dersom vi ikke kan levere/ ikke har kapasitet til å levere og tilby andre frister for leveranse.

 

 1. Ansvar

Norwegian Express As erstatningsansvar ved skade/ manko er begrenset til maksimum: Biltransport: 17SDR* pr kg bruttovekt.

 1. Transportforsikring

Kunden er ansvarlig for å tegne transportforsikring. Norwegian Express As kan være behjelpelig med det. Dersom kunden ønsker transportforsikring må dette avtales på forhånd.

 

 1. Kilometer/timekjøring

For tjenester som ikke faller under prisopplysninger på www.nexpress.no skal priser basert på kilometer eller timepris. Dette avtales med kunden.

Flyttetransport Vilkår

 1. Uten avtale skal monterte gjenstander skrues ned av kunden.
 2. Godset skal være rengjort, slik at det ikke smitter over på annen last.
 3. Etsende, illeluktende og klassifisert gods tas ikke med.
 4. Det tas ikke ansvar for temperaturømfintlige varer.
 5. Innvendige skader på datamaskiner, elektronikk og andre maskiner, er ikke flyttefirmaet ansvarlig for.
 6. Skade som oppstår på grunn av store, tunge gjenstander i trange ganger og oppganger, tar vi ikke ansvar for.
 7. Kan ikke dør til dør transport utføres på grunn av hindringer som ikke er inkludert i tilbudet, må kunden selv betale slike omkostninger.
 8. Er pakkingen utført av kunden, har ikke flyttefirmaet ansvar for skader som skyldes kundens pakking.
 9. Ved lagring må kunden sørge for at eiendelene er forsikret under lagringsperioden.
 10. Betaling for oppdraget kan ikke holdes tilbake på grunn av reklamasjon. Hver reklamasjon blir behandlet.
 11. Erstatningskrav på skadede gjenstander må dokumenteres. Selskapets ansvar er begrenset, og gjelder ved påvist uaktsomhet.
 12. Kunden er ansvarlig for å tegne egen transportforsikring og flyttefirmaet er ikke forpliktet til å tegne transport forsikring.
 13. Transportør har en egen forsikring som heter godsansvar med dekningsgrad etter bestemte regler.
 14. Krav om erstatning / reparasjon må meldes skriftlig innen 8 dager.
 15. Avbestilling 3 dager før flyttedato belastes med kr 360,- i avbestillingsgebyr.
 16. Oppgjør etter endt oppdrag med Kredittkort om ikke annet er avtalt.
 17. Ved timetakst tar vi betalt fra vi reiser fra kontoret, til vi er tilbake igjen. Minste oppdragstid er 4 timer.
 18. Kunden må garantere at alt flyttegods er fri for heftelser.
 19. Ved levering, har Norwegian Express As krav på kvittering. Er kunden eller representant ikke tilstede, skal flytteselskapet levere Godset etter avtale og på den måten som kunden har anvist. Oppdraget er da avsluttet.
 20. I tillegg til flyttetransport betingelser, må kunden sette seg inn i våre generelle transportvilkår på vår hjemmeside.

Tilleggsvilkår for Bedriftspakker/Stykkgods

Følgende vilkår er et tillegg for våre ovennevnte generelle vilkår.

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for pakker levert av Norwegian Express AS

 1. Bedriftspakke


Denne tjenesten leveres til pakker som sendes fra en bedrift til en annen bedrift eller private kunder. Denne skal kun benyttes til Bedrifter/Foretak eller hjemmeadresser der noen er til stede for å motta pakken mellom. Leveringsadressen må være en gate-/veiadresse(Ikke post adresse). Unntaket er dersom mottakere ikke har en gateadresse eller veiadresse eller stedsnavn.
Tjenesten kan benyttes både som avtalebasert og som kontant tjeneste.

 

 1. Dekningsområde
  Kan avtales med kunden. Nettbaserte tjenester har bestemte sonedeling. Dersom man ikke finner ønsket adresse, må man ta kontakt med oss.
  Henting hos kunde utover dekningsområder(dvs. Fra og til kan avtales på forhånd)

 

 1. Fremsendingstid
  1-2 virkedager avhengig av strekning(sone). Utleveres innen kl. 1700 på utleveringsdagen (mandag - fredag).
  Hentingen kan avtales med oss. Våre tjenester er basert på DPD(hente på dør og levere på dør).

 

 1. Utleveringsmåte
  Vi leverer pakker på døren hos mottaker mot kvittering. Pakker som ikke lar seg å levere på første forsøk, kan kjøres ut en gang til påfølgende virkedag. Ekstra kostnader kommer i tillegg ved senere leveringsforsøk.

 

 1. Varsling av ankommet pakke
  Dersom pakken ikke lar seg levere på døren, får kunden beskjed pr SMS eller E-post.

 

 1. Hentefrist ved vår Bedriftsadresse: Senest 2 uker fra leveringsdato

 

 1. Retur
  Dersom pakken ikke kan leveres av andre årsaker som Norwegian Express ikke har forårsaket, vil ekstrakostnader komme i tillegg.
 2. Maks og minimum vekt og mål
  Dersom ønsker mål og vekt ikke fåes på hjemmesiden, må kunden ta kontakt med oss.

 3. Emballering –Pakking
  Avsender må sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig pakket inn. Emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal sendes. Kjøre ting må omgis av støtdempere materiale, slik at den kan tåle trykk og støt og beskytte innholdet i pakken.
  Gods som er plassert på paller må være stroppet, plastret eller emballert på en slik måte at den er sikret mot skade. Godset skal holde seg sammen på pallen under hele transporten.

 

 1. Farlig gods
  Norwegian Express frakter ikke Farlig gods/innhold og det som i henhold til de internasjonale bestemmelser ADR- vegtransport er klassifisert som farlig gods.

 

 

 1. Merking
  Avsender må merke pakker med synlig og lesbare, hente og leveringsadresse, helst maskinelt skrevet lapper som er klistret på pakken.

 

 1. Pris
  Prisen er ihht gjeldende prisliste dersom ikke annet er avtalt. Se

  Vi forbeholder oss retten til å justere våre frakter, gebyrer og tilleggstjenester uten nærmere forvarsel. Men vi vil i den grad det er mulig, informere kundene om endringer som blir foretatt.

 

 

 1. Forsikring

13-1. Transportforsikring
Kunden er selv ansvarlig for å forsikre sitt gods. Norwegian Express As kan tilby full transportforsikring for varen (gjelder ikke forsinkelse eller konsekvenstap).
På generelt grunnlag anbefaler Norwegian Express AS at det alltid tegnes forsikring dersom tap/skade eller forsinkelse kan forstyrre kundens økonomi eller virksomhet.

 

13-2. Hva dekker Transportforsikringen:
Forsikringen gjelder mot alle farer, dvs. dekker de fleste skader som kan oppstå under transporten som for eksempel skader ved håndtering av godset, tyveri og uhell med transportmidlet.Det er ingen egenandel ved kjøp av forsikring gjennom Norwegian Express As.Viktige unntak somikkedekkes av vår transport forsikring:
Skade/tap som følge av manglende emballasje, forsinkelse, krig og andre årsaker som betegnes som Force Majeure f.eks. Trafikkulykker, Naturkatastrofer, Myndigheters bestemmelser (f.eks. Tollvesenet), Flyforsinkelser og andre forhold som er utenfor vår kontroll og dermed vårt ansvar.

 

13-3        Følgende kan ikke forsikres:
13-3-1    Penger/kontanter, verdipapirer, dokumenter, pass, obligasjoner eller andre verdipapirer.

13-3-2    Edle metaller, edelstener, perler, smykker og juveler enten bearbeidet eller ubearbeidet.

13-3-3    Kunst, antikviteter eller gods med samleverdi Vekster, planter og levende dyr

13-3-4    Kjøle og frysevarer, samt øvrig ømtålig gods

13-3-5    Farlig gods, som våpen og sprengstoff etc

13-3-6    Biler og båter

13-3-7    Bulkgods

13-3-8    Asbest

13-3-9    Tømmer, tre og plywood

13-3-10  Tobakksprodukter

13-3-11  Utstillingsgods(kan forsikres etter avtale)

 1. Avsenders informasjon om vekt og volum
  Det er til enhver tid avsenders plikt å oppgi korrekte opplysninger om sendingens virkelige vekt og volum. Dersom virkelig vekt og volum mangler eller er feil, belastes avsender et gebyr på kr 20 per sending.

Norwegian Express AS

Org Nr.: 913 521 234

Stemmane 27, 4636 Kristiansand
940 22 700
940 22 722 (Vakt)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Åpningstider: 07:00-16:00 (Man-Fre)

Produkter

Firma

Private

©Norwegian Express AS                                                                         Powered by   ITechCare AS